Informace pro autory

Redakční rada přijímá práce, které odpovídají technickým požadavkům na příslušné odborné a technické úrovni. Jakákoli publikovaná práce se stane vlastnictvím časopisu a přetiskování části článku nebo použitých obrázků je možné pouze s uvedením původu. Příspěvky zasílejte standardně v českém nebo slovenském jazyce, jakýkoli text, který chcete zvýraznit, napiště prokládaný mezerami, nikoliv podtržensý. Revidovaný a oponovaný text nelze změnit nebo doplnit, opravují se pouze chyby vyplývající z tisku. Opravy jsou prováděny podle značek korektorů (ČSN - Česká norma specifikace - 88 0410) a odeslány zpět na požadované adresu do 3 dnů. V případě použití anatomické terminologie, včetně zkratek, je mezinárodní platná pařížská nomenklatura závazná, jak je uvedeno např. v publikaci Fenais, H .: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum, 1981, 478 s

Fyzikální a chemické veličiny jsou uvedeny v jednotkách SI podle ČSN 01 1300.

Příspěvky jsou zasílány v kvalitní elektronické podobě v textovém editoru WORD. Tyto příspěvky musí být napsány podle následujících pokynů:

 • Text musí být fontem Times New Roman,
 • velikost písmen 12,
 • nerozdělujte slova na konci řádku,
 • odstavce pište z okraje stránky, nepoužívejte je odsazením pomocí mezerníku nebo tabulátoru,
 • Použijte klávesu ENTER pouze na konci odstavce nebo po názvu, vždy po interpunkčních znaménkách (ne dříve) použijte vždy jeden mezera,
  důležité výrazy v textu lze zvýraznit tučným písmem,
 • nepoužívejte automatické číslování odstavců (např. v případě citace v literatuře je nutné číslo)

Každý elektronicky předložený příspěvek musí být rovněž předložen ve dvou vyhotoveních písemně. Papírový a elektronický text musí být totožný. Rukopis studie se skládá z následujících částí:

 1.   Titulní stránka - zobrazí se v následujícím pořadí:
  • Výstižný název celé práce.
  • Celé jméno autora, případně spoluautorů.
  • Název a sídlo ústavu (včetně celého jména a všech titulů ředitele nebo vedoucího).
  • E-mail adresa korespondujícího autora
  • Pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.
 2. Ke každé práci je nutno přiložit výstižný souhrn v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém (summary), v rozsahu 30 řádků. Na každém souhrnu uveďte jméno autora, název práce a 3–6 klíčových slov.
 3. Vlastní text je u původních prací obvykle rozdělen na:
  • Úvod – sděluje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
  • Metodiku – charakterizuje výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol. Použité metody a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Na zavedené metody se pouze odkazuje. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání. K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků.
  • Výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.
  • Obrázky, grafy, tabulky a schémata dodat v české i anglické verzi.
  • Diskuse – vyzdvihují se nové, důležité aspekty práce a závěry, srovnávající se s jinými obdobnými studiemi a plánovanými záměry práce.
  • Poděkování je určeno jen osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie, autor musí mít souhlas osob uvedených v poděkování.
 4. Přehled literatury – mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a s poznámkou „v tisku“), neuvádějí se práce zaslané k tisku, ale dosud nepřijaté. Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte čísla v hranatých závorkách, pokud je v závorce více citací, tak nedělat mezery. Autory uvádět tučně. Jednotlivé citace v seznamu literatury neoddělovat mezerou. Za přehled literatury napište jméno, příjmení, titul prvního autora a přesnou adresu a e-mailovou adresu).

  Názvy časopisů uvádět ve zkratkách dle PubMed, bez teček za zkratkou:
  Všechny oficiální zkratky časopisů jsou uvedené na portále PubMed, konkrétně oftalmologické časopisy.

  Příklad citace monografie
  Blumgart, H., Fong, Y., Jarnagin, WR. (Eds): Hepatobiliary cancer, New York, B.C. Decker, 2000, 345 p.¨Binder, S. (Ed): The Macula, Wien, Springer-Verlag, 2004, 309 p. Novák, K.: Kniha. Praha, Galén, 2002, 800 s.

  Příklad citace kapitoly v monografii
  Nový, K.: Název kapitoly. In Novák, K. (Ed), Kniha. Praha, Galén, 2002, s. 600–670.

  Příklad citace článku v periodiku
  Novotný, J., Kubová, Š., Octář, J. (nejvíce 3 první autoři) et al.: Článek. Cesk Slov Oftalmol, 43 (ročník); 2004: 352–363.

  Příklad citace článku ve sborníku 
  Autor. Název (článku). Autor. In Název (zdrojového dokumentu = sborníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok. rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné.

  Příklady 
  Macík, K: Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol: sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.–17. března 2000. Ed. František Freiberg a jiní. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.
  Fazekas, Francis: Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory. Budapest: Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

  Příklad citace elektronické monografie
  Autor, spoluautor: Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání: vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Příklad: Vavrušek, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha: Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica.

 5. Přílohy – obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Tabulky se píší na počítači, legenda se uvádí nad tabulkou, poznámky a vysvětlivky pod tabulkou. Grafy musejí být zpracovány v programu Excel. Místo, kam se má příloha umístit v textu, se označí přímo v textu, např. (obr. 1 nebo graf 3) nebo
  Text…
  xxx Obrázek č. 1 xxx
  text…
  Opakované odkazy se označí „viz obr. 1“ atp.

Elektronická obrazová dokumentace. 

Pérovky a fotografie (i barevné) přijímá NTS ve formátech tif, eps a jpg, je třeba užít velkého rozlišení z důvodů kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Požadujeme foto prvního autora v kvalitním rozlišení ve formátu tif nebo jpg.
Pro transparentnost spolupráce předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je nutné, aby byl každý článek zveřejněný v odborném časopise doprovázen čestným prohlášením prvního autora za celý kolektiv o přímém nebo nepřímém ovlivnění publikované práce firemními zájmy.

Doporučený text je
Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmů a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou. Autoři práce prohlašují, že v uplynulých 24 měsících byli a jsou smluvně vázáni určitou (XY) společností, obdrželi od ní finanční podporu na provedení práce, publikace a účasti na odborné akci, případně jsou členy poradního sboru společnosti. První autor publikace je zodpovědný za to, že text prohlášení bude odpovídat skutečné situaci jeho i spoluautorů.

Práce odpovídající všem těmto pokynům posílejte na adresu

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO,
Oční klinika LFUP a FN,
I.P.Pavlova 6,
779 00 Olomouc (CD nosič)
nebo na e-mail: jiri.rehak1@gmail.com cestou www.uschovna.cz