2023 - 4 Issue

Originální článek

Prevalencia myopie u školopovinných detí na Slovensku a pandémia Covid-19

Celý článek

Souhrn

Ciele: Cieľom práce autorov bolo zhodnotenie zmien refrakcie a axiálnej dĺžky oka v súbore detí a adolescentov navštevujúcich základnú školu v obci na severe Slovenska v období pred a po vrchole pandémie Covid-19. Následne bola hodnotená prevalencia myopie a premyopie v tomto súbore.

Materiál a metódy: Zmeny sférického ekvivalentu a axiálnej dĺžky očí boli stanovované v rokoch 2019 a 2022 v skupine 47 detí a adolescentov, ktorí boli v čase prvého merania vo vekovom rozmedzí 7 až 12 rokov. U všetkých jedincov bolo realizované meranie refrakcie pomocou automatického keratorefraktometra bez použitia cykloplegických kvapiek, následne bola zmeraná axiálna dĺžka obidvoch očí pomocou optického biometra. Refrakcia bola meraná aj pomocou automatického keratorefraktometra po použití cykloplegických kvapiek.

Výsledky: V našom súbore sme zaznamenali medzi rokmi 2019 a 2022 signifikantnú zmenu priemerného sférického ekvivalentu (1,02 ±1,16 D vs. 0,72 ±1,29) a  axiálnej dĺžky očí (23,05 ±0,72mm vs. 23,30 ±0,74mm). Probandi vykazovali myopický posun sférického ekvivalentu v celom súbore -0,30 D (u chlapcov -0,24 D, u dievčat -0,38 D) a priemerná axiálna dĺžka vzrástla o 0,2 mm v celom súbore (o 0,3 mm u chlapcov a o 0,2 mm u dievčat). Percentuálny podiel myopov a premyopov sa zvýšil (4,3 % vs. 8,5 % a 31,9 % vs. 48,9 %).

Záver: U školopovinných detí na Slovensku sme po pandémii Covid-19 zaznamenali zníženie sférického ekvivalentu a nárast axiálnej dĺžky očí v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Počas tohto obdobia stúpla prevalencia myopie a premyopie.