2022 - 5 Issue

Originální článek

Analýza předozadního poměru optické mohutnosti rohovky pomocí OCT

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem studie bylo analyzovat předozadní poměr optické mohutnosti rohovky (AP poměr), provést komparaci výsledných hodnot s hodnotami teoretických modelů oka a definovat vliv použití individuální hodnoty poměru na aproximaci celkové mohutnosti rohovky.

Materiál a metody: Do souboru bylo zařazeno celkem 406 očí. Každý pacient podstoupil vyšetření na OCT (RTVue XR) s TCP módem, dle kterého byl stanoven AP poměr rohovky, dále byly stanoveny biometrické parametry oka (Lenstar LS900). Vzájemný vztah biometrických parametrů oka a individuální hodnoty AP poměru byl hodnocen pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. V analýze byly výsledky AP poměru komparovány s vybranými schématickými modely oka. Za využití Gaussových vztahů byla dosazením hodnoty AP poměru realizována teoretická kalkulace celkové optické mohutnosti rohovky (KG), která byla komparována s reálně naměřenou celkovou optickou mohutností (TCP).

Výsledky: Průměrná hodnota z individuálně stanovených AP poměrů byla rovna 1,17 ±0,02. Nejčetněji zastoupeným intervalem (33,74 %) byl 1,17–1,18 hodnoty AP poměru, přičemž naprostá většina očí (79,56 %) byla v rozsahu 1,15–1,20. Teoretické hodnoty celkové optické mohutnosti rohovky se statisticky významně lišily (p < 0,05) od TCP (kromě modelu oka dle Liou-Brennana, kdy p = 0,06). Nejnižší průměrná diference hodnot byla nalezena pro schématický model dle Navarra. Závislost hodnot měřeného AP poměru a biometrických parametrů dosáhla střední negativní korelace (r = -0,50 pro p < 0,05) s parametrem zakřivení zadní plochy rohovky (Rp) a dále slabá negativní korelace s průměrem limbu WtW (r = -0,26 pro p < 0,05) a slabá pozitivní s centrální tloušťkou rohovky CCT (r = 0,17 pro p < 0,05).

Závěr: Předpoklad konstantní hodnoty AP poměru dle vybraných schématických modelů oka se statisticky významně liší od reálně naměřených hodnot a byla pro něj definována pouze negativní slabá korelace s velikostí průměru limbu. Použitím výsledné průměrné hodnoty stanoveného AP poměru (1,17 ±0,02) bylo docíleno nižší diference reálné a kalkulované celkové optické mohutnosti rohovky.