2012 - 1 Issue

Kazuistika

PLYNY VO VITREORETINÁLNEJ CHIRURGII

Celý článek

Souhrn

Cieľ: Cieºom práce je zhodnotiÈ v˘znam a v˘hody pouÏitia plynov vo vitreoretinálnej chirurgii.

Materiál a metodika: Plyny predstavujú ‰irokú skupinu látok pouÏívan˘ch v mikrochirurgii oka uÏ viac ako 100 rokov. Úloha vnútrooãn˘ch plynov vo vitreoretinálnej chirurgii je nenahraditeºná, dodnes je ich pouÏitie povaÏované za „zlat˘ ‰tandard“. DôleÏit˘m krokom v chirurgii oka bolo zavedenie pouÏitia expanzn˘ch plynov – sulfur hexafluoridu a perfluoropropánov do beÏnej klinickej praxe. Najãastej‰ími indikáciami pre pouÏitie vnútrooãnej tamponády sietnice plynom sú: odlúpenie sietnice, idiopatická diera makuly, komplikácie vo vitreoretinálnej chirurgii a ìal‰ie.

Výsledky a Závery: Zavedenie plynov do rutinnej klinickej praxe spolu s ìal‰ími modern˘mi chirurgick˘mi technikami spôsobilo v˘razné zlep‰enie pooperaãn˘ch v˘sledkov v ‰irokej ‰kále ochorení oka. Pochopenie princípov a moÏností pouÏitia plynov priná‰a v˘hody pre pacienta aj pre lekára. Vìaka ich fyzikálnym a chemick˘m vlastnostiam predstavujú doteraz najlep‰í a najvhodnej‰í variant vnútrooãnej tamponády. Napriek tomu plyny so sebou priná‰ajú aj urãité nev˘hody, ako sú obmedzené moÏnosti detailne vy‰etriÈ oãné pozadie, vy‰etriÈ zrakovú ostrosÈ pacienta, realizovaÈ ultrasonografické vy‰etrenie, aplikovaÈ intravitreálne lieky ãi redukované moÏnosti pouÏitia laserového o‰etrenia sietnice, v˘razne menia vlastnosti optického systému oka. PouÏitie plynov vo vitreoretinálnej chirurgii v˘razne zv˘‰ilo úspe‰nosÈ chirurgie odlúpenej sietnice, komplikovan˘ch stavov zadného segmentu oka, úrazov, chirurgie makuly a ìal‰ích ochorení oka.