2020 - 4 Issue

Originální článek

Využití digitálního testu d chart jako modifikace amslerova testu v oftalmologii a optometrii

Celý článek

Souhrn

Cíle: Metamorfopsie je důležitý symptom makulárního onemocnění. Nejčastější metodou detekce metamorfopsie je Amslerova mřížka. Amslerova mřížka se používá monokulárně s nejlepší korekcí do blízka. Pacient má z běžné čtecí vzdálenosti zhodnotit deformaci mřížky a popsat polohu deformace. Jedná se především o kvalitativní posouzení obrazu mřížky. Pro kvantitativní hodnocení metamorfopsie je možné použít Software D Chart (Thomson Software Solutions). Jedná se o nástroj pro zhodnocení stupně a pozice metamorfopsie v centrálním zorném poli, který je možné použít například pro sledování změn po léčbě onemocnění centrální části sítnice. Cílem naší studie bylo stanovit hodnoty celkového M-skóre u zdravých pacientů bez očního onemocnění naturálně (M-skóre nat), s brýlovou čočkou navozující zkreslení zrakového vjemu (M-skóre BC) a u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (M-skóre VPMD).

Metodika a soubor: Pro studii jsme měli k dispozici 33 probandů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili mladí jedinci (15 jedinců, průměrný věk 23 let, SD 1 rok) bez probíhajícího očního onemocnění. Tato skupina byla vyšetřena naturálně a s předřazenou cylindrickou brýlovou čočkou +3 D v ose 180°. Druhá skupina byla tvořena pacienty z makulární poradny (18 jedinců), jejichž průměrný věk byl 78 let (SD 7 let). Jednalo se o 7 pacientů se suchou formou VPMD a 11 pacientů s vlhkou formou VPMD. Pro stanovení M-skóre byl použit software firmy Thomson Software Solutions nazvaný D Chart. Program byl nahraný do dotykového počítače Acer. Pro analýzu byly využity pouze údaje z pravého oka. Statistická analýza probíhala na hladině významnosti p = 0,05.

Výsledky: U první skupiny jsme získali tyto naturální hodnoty celkového M-skóre: medián 0, minimum 0, maximum 2,3. S cylindrickou čočkou jsme získali tyto hodnoty celkového M-skóre: medián 25,2, minimum 3,6, maximum 41,6. U druhé skupiny jsme zaznamenali tyto hodnoty celkového M-skóre: medián 0,8, minimum 0, maximum 29,4. Ke statistickému zhodnocení rozdílů mezi neparametrickými proměnnými jsme použili Wilcoxonův neparametrický test. Mezi všemi proměnnými jsme prokázali statisticky významné rozdíly (p < 0,001 při porovnání M-skóre nat a M-skóre BC, p = 0,04 při porovnání M-skóre nat a M-skóre VPMD a p < 0,001 při porovnání M-skóre BC a M-skóre VPMD).

Závěr: Ukázalo se, že digitální vylepšená podoba Amslerova testu (D Chart test) je vhodná pro diagnostiku metamorfoptických změn v centrálním zorném poli. Hlavní výhodou digitálního testu D Chart je kvantitativní vyhodnocení testu pomocí M-skóre a registrace jeho změn při dlouhodobém sledování pacienta.