2021 - 4 Issue

Kazuistika

Recidivujúci bazocelulárny karcinóm periokulárnej oblasti. Kazuistika

Celý článek

Souhrn

Cieľ: V práci popisujeme manažment závažného priebehu recidivujúceho bazocelulárneho karcinómu periokulárnej oblasti, s prerastaním do orbity a následnou exenteráciou.

Kazuistika: 84-ročný pacient s recidivujúcim bazocelulárnym karcinómom periokulárnej oblasti – v oblasti hornej mihalnice vpravo. Excízia primárneho
tumoru v máji r. 2014. Histológia s potvrdzujúcou diagnózou bazocelulárneho karcinómu (dg. C44.1 v MKCH 10), s pozitívnymi resekčnými okrajmi. Realizovaná reexcízia danej oblasti, po dvoch rokoch lokálna recidíva s prerastaním do orbity. Indikácia k externej rádioterapii v kuratívnej dávke. Plastické operácie hornej mihalnice. Indikovaná exenterácia orbity, realizovaná v januári 2018. Po roku opätovná recidíva nádoru, realizovaná biopsia a histologizácia s dg. C44.1 (TNM 7, pMx, pNx, pTx). Indikovaná externá rádioterapia, bez biologickej liečby. Zachytená po roku opätovná progresia lokálneho nálezu.

Záver: Bazocelulárny karcinóm je v súčasnosti najčastejším malígnym nádorom periokulárnej oblasti. Primárna liečba bazocelulárneho karcinómu je chirurgická, pokročilé lézie vyžadujú rozsiahle chirurgické intervencie a využitie iných dostupných liečebných modalít. Niekedy je nutné pristúpiť k rozsiahlym mutilujúcim výkonom, ako je exenterácia orbity. Pokročilé štádiá aj dnes môžu vyskytnúť, najmä v dôsledku neskorého príchodu pacienta k lekárovi, neadekvátnou počiatočnou terapiou, ktorej cieľom je zachovanie kritických periorbitálnych štruktúr, alebo v dôsledku vysokej agresivity tumoru. Kazuistika poukazuje na nutnosť radikálnej resekcie primárneho nádoru s histologickou verifikáciou.